Avslutad

Dimensioneringsverktyg och -riktlinjer för bergvärmepumpar i tätbebyggda områden

Projektet avser att utveckla en metodik för att bedöma hur markens egenskaper och möjlighet till energiuttag påverkas av närliggande bergvärmepumpar. Framtagen metodik avses tillgängliggöras i ett öppet verktyg för berörda aktörer.

Projektet avser att utveckla en metodik för att bedöma hur markens egenskaper och möjlighet till energiuttag påverkas av närliggande bergvärmepumpar. Framtagen metodik avses tillgängliggöras i ett öppet verktyg för berörda aktörer. Energimyndigheten anser att projektet avser fylla ett viktigt kunskapsbehov vid modellering som är av yttersta vikt vid dimensionering och optimering av ytterligare borrhål i tätbebyggda områden med redan installerade borrhål.

Projektet syftar till att utveckla och implementera framtagen metodologi i en programvara för att beskriva och förutsäga den termiska interaktionen mellan tätt placerade men oberoende borrhål. Projektmålen kan sammanfattas enligt:

  1. Utveckla en programvara/verktyg, som inkluderar den termiska inverkan mellan oberoende bergvärmehål, görs tillgänglig.
  2. Utvärdera simuleringsutfallet från programmet i förhållande till identifierade fall/scenarier.
  3. Beskrivning av nya alternativa riktlinjer för tillståndsgivning av bergvärmesystem, baserat på mål 2.
  4. Genomföra fältmätningsstudier på bergvärmepumpar och dess inverkan i tätbebyggda områden på bergvärmepumparnas prestanda.
  5. Vetenskapliga publikationer och en doktorsavhandling

Sammanfattning

Projektnamn

Dimensioneringsverktyg och -riktlinjer för bergvärmepumpar i tätbebyggda områden

Organisation

Kungliga Tekniska Högskolan

Projektledare

Joachim Claesson

Energimyndighetens projektnummer

P2020-90181

Relaterade projekt

Se alla projekt

Pågående

Optimal integration av storskaliga borrhålsfält i termiska nätverk

Termiska nätverk tillsammans med säsongslagring ger en lovande lösning för att integrera spillvärme och förnybara energikällor i energisystemet. Projektet fokuserar på modellering av termisk energilagring i borrhål och de utmaningar som följer av deras integration med termiska nätverk.

Områden

Geoenergi

Avslutad

Långtidsprestanda hos större geoenergisystem

Att göra långtidsuppföljningar av prestanda av för större geoenergianläggningar har ett stort värde för fastighetsägare och leverantörer. Därför ska ett flertal större svenska geoenergianläggningars prestanda mätas och analyseras för flera systemgränser, från markslinga till värmepump och distributionssystem.

Områden

Geoenergi

Avslutad

Provborrning för kunskapsinsamling om djupgeotermi

Göteborg Energi behöver förstärka sin energiproduktion och utvärderar djup geotermisk energi som en del i morgondagens fossilfria fjärrvärmesystem. Fjärrvärme kan potentiellt utvinnas på 5-7 km djup under Göteborg där naturliga sprickor i berget öppnas upp för att skapa en geologisk värmeväxlare

Områden

Geoenergi

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

Relaterade Event

Se alla event

Termodagen 2023 – värme och kylas roll i energiomställningen

Den 19 oktober kommer Termodagen 2023. Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och samhället i stort. Kunskapen som kommer fram inom Termo ska bidra till att utforma framtidens energisystem. Under den här dagen vill vi öka engagemanget och möjligheten till samverkan.