Avslutad

Energirenovering med lågtemperaturkonvektorer 

I det här projektet har en prototyp av en konvektor med systemintegrerade funktioner, och med en unikt högpresterande värmeväxlare, utvecklats och testats genom mätningar i laboratorium.

Det går att energioptimera både på fastighetsnivå och på infrastrukturnivå om man har värmesystem med låg temperatur och dessutom möjlighet att använda frikyla. Det är en utmaning att åstadkomma detta i befintliga bostäder, men här presenteras ett koncept.

Det befintliga fastighetsbeståndet står för en mycket stor andel av energianvändningen, men har visat sig svårt att energirenovera kostnadseffektivt. Värmesystem med låg temperatur ger mycket stora fördelar, oavsett om husen är anslutna till fjärrvärme eller har värmepumpar.

I det här projektet har en prototyp av en konvektor med systemintegrerade funktioner, och med en unikt högpresterande värmeväxlare, utvecklats och testats genom mätningar i laboratorium. Resultat från mätningar av en lågtemperaturkonvektor-prototyp visar mycket låg dimensionerande framledningstemperatur, cirka 30 °C, trots att konvektorn är lika kompakt som normalt på marknaden. Returtemperaturen kan bli mycket låg, tack vare motströmsväxlad förvärmning av tilluft.

Resultaten visar att konvektorn även kan användas för frikyla, utan risk för kondens. Därmed kan systemfördelar uppnås för både värme och kyla, utan att ingrepp på rörsystemet behöver göras. I förhållande till de fördelar som uppnås, utgör byte av befintliga radiatorer/konvektorer en relativt kostnadseffektiv energirenovering. I ett flerbostadshus kan man uppnå 40 procent lägre energianvändning och cirka 50 procent lägre effekt kalla dygn.

Sammanfattning

Projektnamn

Konvertering av befintliga flerbostadshus, effektiv uppvärmning med lågtempereratur-konvektorsystem

Organisation

RISE Research Institutes of Sweden AB
Deltagande aktörer: Acticon AB,  InnoHeat Sweden AB,  ElectriCITY Innovation EK

Projektledare

Martin Larsson

Webbplats

https://ri.se 

Energimyndighetens projektnummer

48310-1

Relaterade projekt

Se alla projekt

Avslutad

Utveckling av kombinerat energilager-värmeväxlare för PCM med luft som värmebärare

Projektet ska studera hur man kan utveckla ett kombinerat energilagervärmeväxlare med luft som värmebärare. Detta projekt är första steget i utvecklingen av ett innovativt PCM-baserat kylabatteri som kan användas för klimatsmart kyla i t ex frikyla, nattkyla för stora kondensorer, samt komfort i fordon vid avstannad motor och fler. Ny kunskap ger förståelse för de bidragande mekanismer som är inblandade i de kombinerade värmeöverförings- och fasändringsprocesserna i en PCM-värmeväxlare, och nyttjas till att ta fram en första prototyp som utvärderas i laborationsmiljö.

Avslutad

Bostäder som flexibilitetsresurs

Projektet ”Bostäder för flexibilitet” ska utreda de tekniska, sociala och marknadsmässiga utmaningar det innebär att använda bostäder som en flexibilitetsresurs för att lösa lokala och regionala kapacitetsutmaningar.

Avslutad

EkoPack

EkoPack-projektet har visat på möjligheterna att kraftigt reducera köldmediemängden i kyl- och värmepumpssystem och samtidigt upprätthålla energieffektiviteten. Därmed öppnas möjligheten att använda naturliga köldmedier i fler applikationer som tidigare har varit begränsade utifrån riskbedömningar i gällande säkerhetsstandarder.

Elledningar över åker

Pågående

Lantbrukseffekten

Det övergripande målet för projektet Lantbrukseffekten är att undersöka hur lantbrukets resurser i form av kyl- och värmeanläggningar kan användas för att stötta det överliggande elnätet och på så sätt bidra till att det totala effektuttaget minskar under kritiska perioder, samtidigt som det öppnar upp för nya energiaffärer inom lantbrukssektorn.

Pågående

3D-printing av värmeväxlare

Genom att tillverka värmeväxlare i 3D-printing kan man släppa de flesta restriktionerna relaterade till tillverkningen och tillåtas att tänka helt fritt. Det innebär helt nya möjligheter och initierar nya tankar om hur en värmeväxlare bör utformas. Vi kommer att utforma nya geometrier och optimera dem med hjälp av datorsimuleringar.

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

16
mar

Så når du ut med forskning i media

Förenkla, kom med rekommendationer – och inspireras av Hans Rosling. Det är tre knep som hjälper forskare att få media att rapportera om deras forskning. Energiforsks kommunikationsansvarige Daniel Hirsch, före detta journalist och pr-konsult, ger sina bästa tips om hur forskare kan nå ut till en bredare krets.

Områden

Övrigt

Relaterade Event

Se alla event

Termodagen 2023 – värme och kylas roll i energiomställningen

Den 19 oktober kommer Termodagen 2023. Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och samhället i stort. Kunskapen som kommer fram inom Termo ska bidra till att utforma framtidens energisystem. Under den här dagen vill vi öka engagemanget och möjligheten till samverkan.