Avslutad

Nya köldmedier för miljövänliga värmepumpsystem

Projektet ska bygga vidare på den kunskap som finns om nya syntetiska köldmedier och köldmedieblandningar och deras termiska egenskaper. Arbetet går ut på att hitta ersättningsmedier för anläggningar som använder HFC köldmedier.

Projektet ska bygga vidare på den kunskap som finns om nya syntetiska köldmedier och köldmedieblandningar och deras termiska egenskaper. Arbetet går ut på att hitta ersättningsmedier för anläggningar som använder HFC köldmedier. Det handlar också om att välja köldmedium och komponenter till nya anläggningar.

Ett syfte är också att sprida kunskap till den svenska kyl- och värmepumpbranschen på ett korrekt, lättförståeligt och neutralt sätt. Kunskapen är viktig för att branschen ska kunna välja köldmedium och bygga nya anläggningar. Ny kunskap behövs också för att bedöma möjligheter och konsekvenser av att konvertera befintliga anläggningar till nya medier.

Kyl och värmepumpsbranschen står inför en ny konverteringsvåg och alla inblandade både tillverkare, försäljare och kunder behöver informeras om förutsättningar, nya forskningsrön och praktiska erfarenheter med nya låg växthuseffektsköldmedier.

Utbudet av komponenter som passar nya köldmedier för olika applikationer från små värmepumpar till stora industrianläggningar är begränsat. Det krävs därför en omfattande kunskapsuppbyggnad kring användningen olika typer av kompressorer, expansionsventiler, oljor och värmeväxlare för att branschen ska kunna göra rätt val av köldmedium.

Ett stort antal alternativa köldmedier finns tillgängliga på marknaden. Det ställer höga krav på tillverkare, systemutvecklare och användare av komponenter och kyl- och värmepumpsanläggningar att känna till alternativen. Det handlar om kunskap om termodynamiska egenskaper för olika köldmedier och deras beteende vid olika driftfall, men också om säkerhet och miljöeffekter.

I korthet

Fokus ligger på nya köldmedier för miljövänliga kyl- och värmepumpsystem vid utfasning av fluorkolväten som köldmedier med hänsyn på identifiering av nya medier med bra köldfaktor, svagt brännbarhet och låg toxicitet. Köldmedieblandningar kan användas för att öka flexibiliteten vid val mellan köldfaktor, volymetrisk köldalstring, brännbarhetegenskaper och växthuseffekter. Utöver deras prestanda, toxicitet och växthuseffekter, kommer projektet att undersöka andra potentiella miljöeffekter på kort och långsikt samt energieffektivitetsaspekterna hos dessa alternativa medier. Nya köldmediers termodynamiska egenskaper, anläggningens energiprestanda och säkerhetsaspekter kommer att kartläggas.

Sammanfattning

Projektnamn

Nya köldmedier för miljövänliga värmepumpsystem

Organisation

Kungliga Tekniska Högskolan
Deltagande aktörer: Ahlsell Sverige AB, Danfoss AB (Thermia AB), Kyl & Värmepumpföretagen, Kylbranschens Samarbetsstiftelse (KYS), Nibe AB; Svensk Energi & Kylanalys AB

Projektledare

Rahmat Khodabandeh
Morteza Ghanbarpourgeravi

Energimyndighetens projektnummer

40343-2

Relaterade projekt

Se alla projekt

Avslutad

Innovativ energi- och effekteffektiv värmepump för småhus

Projektet avser att studera ett värmepumpssystem och effektivisera den ur både energi- och eleffektsynpunkt. Detta kommer att ske bl a genom att utveckla en ventilationsåtervinningsvärmeväxlare och utvärdera systemets funktionalitet och effektivitet experimentellt, samtidigt som teoretiska modeller för dess funktion utvecklas.

Pågående

Värmepumpar för torkning

Projektet syftar till att bygga internationell kunskap om resurseffektiv torkning med värmepumpsteknik. I projektet kommer man att samla in svenska fallstudier med fokus på industriell torkning, främst inom skog, massa/papper och jordbruk/livsmedel.

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

Relaterade Event

Se alla event

Termodagen 2023 – värme och kylas roll i energiomställningen

Den 19 oktober kommer Termodagen 2023. Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och samhället i stort. Kunskapen som kommer fram inom Termo ska bidra till att utforma framtidens energisystem. Under den här dagen vill vi öka engagemanget och möjligheten till samverkan.