Avslutad

Optimera investeringar i energisystem med AI

I detta projekt utvecklas algoritmer och tjänster som ökar träffsäkerheten i dimensioneringsberäkningar och hittar fel i befintlig infrastruktur vilket hjälper energibolag att optimera sina investeringar.

Svenska fjärrvärmebolag investerar 7 miljarder kronor i infrastruktur varje år. Hur väl fjärrvärmebolagen lyckas att optimera de här investeringarna har en avgörande betydelse för leveranssäkerheten. Det har också en stor betydelse för fjärrvärmens konkurrenskraft eftersom branschen är mycket investeringstung. I detta projekt utvecklas algoritmer och tjänster som ökar träffsäkerheten i dimensioneringsberäkningar och hittar fel i befintlig infrastruktur vilket hjälper energibolag att optimera sina investeringar.

Den i särklass viktigaste parametern inför en investering i produktions- och distributionskapacitet i energisystem är det dimensionerande effektbehovet.

Dimensionerande effektbehov = Den högsta effekt systemet behöver klara av att generera och distribuera till alla de anslutna fastigheterna.

De metoder och modeller som idag används för att beräkna dimensionerande effektbehov i energisystem har stor förbättringspotential. Utilifeed har redan tjänster som realiserar en del av denna förbättringspotential genom att:

  • Ta hänsyn till fler väderparametrar än bara temperatur
  • Använd en lastmodell med bättre prestanda
  • Ta hänsyn till varaktigheten på det dimensionerande effektbehovet
  • Mäta osäkerhet i modeller
  • Basera beräkningen på verkligt effektbehov i anslutna fastigheter

I detta projekt ökas träffsäkerheten ytterligare, med ett speciellt fokus på framåtblickande perspektiv, genom att utveckla lösningar för att beräkna påverkan från:

  • Energieffektivisering i befintligt fastighetsbestånd
  • Effektbehov i nya fastigheter
  • Klimatförändringar

Verktygen som utvecklas har, förutom träffsäkra dimensioneringsberäkningar, ytterligare ett användningsområde vilket är att övervaka energisystem och hitta fel och ineffektivitet. Genom att varje dag jämföra uppmätta värden med värden som beräknats med modellerna kan avvikande beteende snabbt fångas upp och åtgärdas innan det orsakar betydande driftstörningar med leveransproblem och höga kostnader som följd.

Lösningen utvecklas av Utilifeed, som utvecklar verksamhetssystem för energibolag, och Lunds tekniska högskola, som bidrar med expertkompetens inom modellering av framtida energisystem.

Vill du veta mer, kolla in detta webinar

Sammanfattning

Projektnamn

Digitaliserad nätövervakning och scenariobaserad nätdimensionering med hjälp av AI och ML.

Organisation

Utilifeed
Deltagande aktörer: Lunds Tekniska Högskola

Projektledare

Johan Kensby

Energimyndighetens projektnummer

51528-1

Relaterade projekt

Se alla projekt

Pågående

Spillvärmesamarbete i Kiruna

Den pågående stadsomvandlingen i Kiruna kräver en utveckling av energisystemet och stadens mål är ett klimatneutralt energisystem till år 2025. Projektet utreder hur Tekniska Verken i Kiruna kan bidra till stadens mål genom ökad spillvärmeåtervinning från LKAB.

Områden

Fjärrvärme

Avslutad

3D-printing av värmeväxlare

Genom att tillverka värmeväxlare i 3D-printing kan man släppa de flesta restriktionerna relaterade till tillverkningen och tillåtas att tänka helt fritt. Det innebär helt nya möjligheter och initierar nya tankar om hur en värmeväxlare bör utformas. Vi kommer att utforma nya geometrier och optimera dem med hjälp av datorsimuleringar.

Pågående

Flexibelt energisystem genom samverkan

Projektet studerar hur samverkan mellan fjärrvärme-, el- och industrisektorn kan utgöra en flexibel plattform och bidra till ett resurseffektivt energisystem med en ökad användning av industriell överskottsvärme och en ökad andel sol- och vindkraft.

Pågående

Flexibilitet genom värmepumpar i termiska nät

Projektet ska utvärdera möjligheter och potential för att använda värmepumpar och kylmaskiner kopplade till termiska nät som fjärrvärme, fjärrkyla och framtidens lågtempererade nät. Målet är att öka flexibiliteten i energisystemet till exempel genom att leverera efterfrågeflexibilitet till elnätet. Tekniska så väl som ekonomiska och användarmässiga aspekter kommer beaktas inom projektet.

Avslutad

Gemensam eller individuell värme – vad är bäst?

Här undersöks hur olika sätt att värma ny bebyggelse påverkar möjligheterna att nå nationella klimatmål. Forskningen tittar också på hur det som är kostnadseffektiv uppvärmning i ett brett systemperspektiv beror på omvärldsfaktorer som elprisets utveckling och vad samverkan mellan olika aktörer betyder för att nå de bästa lösningarna.

Pågående

Högupplöst mappning av fjärrvärmekällor

Med denna studie vill vi utveckla ett högupplöst geografiskt informationssystem, som kan kartlägga potentialen för de förnybara och återvinningsbara värmekällorna, och analysera kostnadseffektiva sätt att matcha källorna och möjligheter till säsongslagring med byggnadernas värmebehov.

Områden

Fjärrvärme

Pågående

Komfortkyla i framtida stadsdelar

I växande storstäder bildas nya stadsdelar med det som kallas Nära Noll Energi-Byggnader, NNEB som i framtiden förväntas få ett ökat behov av komfortkyla. Målet är att utreda vilken form av kyla som är mest resurseffektiv, klimatvänlig och kostnadseffektiv inför framtiden. Är det lokal- eller fjärrkyla?

Områden

Fjärrvärme

Avslutad

Långtidsstudie på liner för fjärrvärmerör

Det här projektet ska hitta en hållbar lösning för relining av fjärrvärmerör. Miljön i fjärrvärmenätet är mycket utmanande med höga temperaturer och trycknivåer vilket betyder att vanliga polymera reliningprodukter snabbt bryts ner.

Områden

Fjärrvärme

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

06
maj

Kan flexibla värmepumpar minska flaskhalsar i elnätet?

När andelen el från förnybara källor ökar leder det till att tillgången på el varierar alltmer. Den varierande tillgången kombinerat med nytillkomna flaskhalsar i näten ökar behovet av flexibilitet i energisystemet. Med hjälp av värmepumpar och kylmaskiner kopplade till termiska nät som fjärrvärme, fjärrkyla och framtidens lågtempererade nät kan flexibiliteten i elnätet öka.

29
apr

Fjärrvärmen skapar robusta system och bidrar till klimatmålen

Projektet Gemensam eller individuell värme – vilket är bäst, undersöker hur olika sätt att värma ny bebyggelse påverkar möjligheterna att nå nationella klimatmål och belyser det faktum att fjärrvärmen, trots sin lite underskuffade roll i debatten, fortsatt har en viktig roll att fylla för att skapa robusta energisystem och minska belastningen i nätet.

25
apr
Hedenverket

Så skapas en lönsam vätgasaffär

Vätgas är en energibärare som spås få en viktig roll i framtidens hållbara energisystem. Med el från förnybar energi kan grön vätgas tillverkas av vatten. Genom att koppla vätgasproduktionen till fjärrvärmeanläggningar kan man skapa synergieffekter som ökar lönsamheten. Det menar projektledarna för projektet HyCoGen som tittar på vilka systemvinster som kan göras.

Relaterade Event

Se alla event

Illustration av fjärrvärme

Webinar: Fjärrvärmens roll i framtidens energisystem

Hur kan fjärrvärmesystem bli mer effektiva och flexibla genom sektorkopplingar till olika tekniker så som vätgas, värmepumpar och kylmaskiner? Och vad är egentligen bäst för nya bostadsområden – anslutning till fjärrvärmenätet eller individuella värmelösningar?

Områden

Fjärrvärme