Avslutad

Framtidens utmaningar för mindre fjärrvärmebolag

Runt hälften av Sveriges kommuner har under lång tid haft ett minskande befolkningsunderlag. Detta medför stora utmaningar för kommunerna vad gäller ekonomiska förutsättningar, kompetensförsörjning och att tillhandahålla service för invånarna.

Runt hälften av Sveriges kommuner har under lång tid haft ett minskande befolkningsunderlag. Detta medför stora utmaningar för kommunerna vad gäller ekonomiska förutsättningar, kompetensförsörjning och att tillhandahålla service för invånarna.

I detta projekt har vi studerat vilka effekter ett minskande befolkningsunderlag haft på fjärrvärmen. Resultaten visar att utmaningarna ännu inte är lika stora som inom vatten- och avlopp, men att många aktörer tar höjd för ett minskande underlag på längre sikt, samtidigt som man har flertalet andra utmaningar. Nyttan med projektet är en kartläggning av utmaningarna för de mindre energibolagen och synliggörande av dessa, då det sällan är de små aktörerna som syns i media och är i fokus.

Forskning kring kommuner med minskande befolkningsunderlag, ofta kallade ”krympande kommuner”, har ökat internationellt och nationellt de senaste åren. Fokus ligger ofta på service i form av vård, skola och omsorg samt strategier för att hantera ett minskande underlag. I projektet har vi studerat infrastruktur, och särskilt fjärrvärme. Vatten- och avloppssystemen i Sverige generellt står inför stora utmaningar och är i behov av investeringar och vi ville undersöka situationen för fjärrvärme.

Det går att konstatera att de små fjärrvärmesystemen står inför en rad utmaningar, men där just befolkningsminskningen inte är den största i nuläget. De flesta aktörerna anser att det kan bli en växande utmaning, men eftersom fjärrvärmesystemen finns i centralorterna är utmaningen än inte lika allvarlig eftersom dessa oftast klarar sig något bättre vid befolkningsminskningar. Snarare är kompetensförsörjning, begränsad lönsamhet, ökande bränslepriser, konkurrens från värmepumpar, varmare vintrar samt begränsade möjligheter till innovation på grund av mycket ansvar på enstaka personer. Utvecklingsmöjligheter finns i olika former av samverkan, samtidigt som möjligheterna är begränsade bland kommuner med stora geografiska avstånd. Ägarskapet har även fortsatt förändras i dessa mindre kommuner, med en ökande andel privata ägare, vilket bidrar till längre organisatoriska avstånd mellan kommun och energibolag.

Berörda målgrupper av resultaten från studien är aktörer inom energisektorn, kommunala politiker och tjänstepersoner samt politiker och myndigheter på nationell nivå.

Sammanfattning

Projektnamn

Fjärrvärme i krympande kommuner – utmaningar och strategier för ett hållbart energisystem

Organisation

Linköpings universitet

Projektledare

Dick Magnusson

Energimyndighetens projektnummer

45960-1

Relaterade projekt

Se alla projekt

Avslutad

Ranagård med ny 4GDH-teknik

Projektet utför en transdisciplinärt studie i samband med implementering av en ny fjärrvärmeteknik (4GDH) till ett bostadsområde, för att studera teknikacceptans av bygg- och installationsbranschen samt identifierar vilka hinder som uppstår vid införande av ny teknik.

Områden

Fjärrvärme

Pågående

Hur belastningar påverkar livslängden på fjärrvärmerör

Projektet ska i detalj undersöka långsiktiga effekter av cykliska mekaniska belastningar på nedbrytningshastigheten hos fjärrvärmerör, och även utveckla en ny modell för beräkning av förväntad livslängd som tar hänsyn till kombinerade effekter av hög temperatur och repetitiva axiella belastningar.

Områden

Fjärrvärme

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

Relaterade Event

Se alla event

Termodagen 2023 – värme och kylas roll i energiomställningen

Den 19 oktober kommer Termodagen 2023. Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och samhället i stort. Kunskapen som kommer fram inom Termo ska bidra till att utforma framtidens energisystem. Under den här dagen vill vi öka engagemanget och möjligheten till samverkan.