Avslutad

Framtidens utmaningar för mindre fjärrvärmebolag

Runt hälften av Sveriges kommuner har under lång tid haft ett minskande befolkningsunderlag. Detta medför stora utmaningar för kommunerna vad gäller ekonomiska förutsättningar, kompetensförsörjning och att tillhandahålla service för invånarna.

Runt hälften av Sveriges kommuner har under lång tid haft ett minskande befolkningsunderlag. Detta medför stora utmaningar för kommunerna vad gäller ekonomiska förutsättningar, kompetensförsörjning och att tillhandahålla service för invånarna.

I detta projekt har vi studerat vilka effekter ett minskande befolkningsunderlag haft på fjärrvärmen. Resultaten visar att utmaningarna ännu inte är lika stora som inom vatten- och avlopp, men att många aktörer tar höjd för ett minskande underlag på längre sikt, samtidigt som man har flertalet andra utmaningar. Nyttan med projektet är en kartläggning av utmaningarna för de mindre energibolagen och synliggörande av dessa, då det sällan är de små aktörerna som syns i media och är i fokus.

Forskning kring kommuner med minskande befolkningsunderlag, ofta kallade ”krympande kommuner”, har ökat internationellt och nationellt de senaste åren. Fokus ligger ofta på service i form av vård, skola och omsorg samt strategier för att hantera ett minskande underlag. I projektet har vi studerat infrastruktur, och särskilt fjärrvärme. Vatten- och avloppssystemen i Sverige generellt står inför stora utmaningar och är i behov av investeringar och vi ville undersöka situationen för fjärrvärme.

Det går att konstatera att de små fjärrvärmesystemen står inför en rad utmaningar, men där just befolkningsminskningen inte är den största i nuläget. De flesta aktörerna anser att det kan bli en växande utmaning, men eftersom fjärrvärmesystemen finns i centralorterna är utmaningen än inte lika allvarlig eftersom dessa oftast klarar sig något bättre vid befolkningsminskningar. Snarare är kompetensförsörjning, begränsad lönsamhet, ökande bränslepriser, konkurrens från värmepumpar, varmare vintrar samt begränsade möjligheter till innovation på grund av mycket ansvar på enstaka personer. Utvecklingsmöjligheter finns i olika former av samverkan, samtidigt som möjligheterna är begränsade bland kommuner med stora geografiska avstånd. Ägarskapet har även fortsatt förändras i dessa mindre kommuner, med en ökande andel privata ägare, vilket bidrar till längre organisatoriska avstånd mellan kommun och energibolag.

Berörda målgrupper av resultaten från studien är aktörer inom energisektorn, kommunala politiker och tjänstepersoner samt politiker och myndigheter på nationell nivå.

Sammanfattning

Projektnamn

Fjärrvärme i krympande kommuner – utmaningar och strategier för ett hållbart energisystem

Organisation

Linköpings universitet

Projektledare

Dick Magnusson

Energimyndighetens projektnummer

45960-1

Relaterade projekt

Se alla projekt

Pågående

Spillvärmesamarbete i Kiruna

Den pågående stadsomvandlingen i Kiruna kräver en utveckling av energisystemet och stadens mål är ett klimatneutralt energisystem till år 2025. Projektet utreder hur Tekniska Verken i Kiruna kan bidra till stadens mål genom ökad spillvärmeåtervinning från LKAB.

Områden

Fjärrvärme

Avslutad

3D-printing av värmeväxlare

Genom att tillverka värmeväxlare i 3D-printing kan man släppa de flesta restriktionerna relaterade till tillverkningen och tillåtas att tänka helt fritt. Det innebär helt nya möjligheter och initierar nya tankar om hur en värmeväxlare bör utformas. Vi kommer att utforma nya geometrier och optimera dem med hjälp av datorsimuleringar.

Pågående

Flexibelt energisystem genom samverkan

Projektet studerar hur samverkan mellan fjärrvärme-, el- och industrisektorn kan utgöra en flexibel plattform och bidra till ett resurseffektivt energisystem med en ökad användning av industriell överskottsvärme och en ökad andel sol- och vindkraft.

Pågående

Flexibilitet genom värmepumpar i termiska nät

Projektet ska utvärdera möjligheter och potential för att använda värmepumpar och kylmaskiner kopplade till termiska nät som fjärrvärme, fjärrkyla och framtidens lågtempererade nät. Målet är att öka flexibiliteten i energisystemet till exempel genom att leverera efterfrågeflexibilitet till elnätet. Tekniska så väl som ekonomiska och användarmässiga aspekter kommer beaktas inom projektet.

Avslutad

Gemensam eller individuell värme – vad är bäst?

Här undersöks hur olika sätt att värma ny bebyggelse påverkar möjligheterna att nå nationella klimatmål. Forskningen tittar också på hur det som är kostnadseffektiv uppvärmning i ett brett systemperspektiv beror på omvärldsfaktorer som elprisets utveckling och vad samverkan mellan olika aktörer betyder för att nå de bästa lösningarna.

Pågående

Högupplöst mappning av fjärrvärmekällor

Med denna studie vill vi utveckla ett högupplöst geografiskt informationssystem, som kan kartlägga potentialen för de förnybara och återvinningsbara värmekällorna, och analysera kostnadseffektiva sätt att matcha källorna och möjligheter till säsongslagring med byggnadernas värmebehov.

Områden

Fjärrvärme

Pågående

Komfortkyla i framtida stadsdelar

I växande storstäder bildas nya stadsdelar med det som kallas Nära Noll Energi-Byggnader, NNEB som i framtiden förväntas få ett ökat behov av komfortkyla. Målet är att utreda vilken form av kyla som är mest resurseffektiv, klimatvänlig och kostnadseffektiv inför framtiden. Är det lokal- eller fjärrkyla?

Områden

Fjärrvärme

Avslutad

Långtidsstudie på liner för fjärrvärmerör

Det här projektet ska hitta en hållbar lösning för relining av fjärrvärmerör. Miljön i fjärrvärmenätet är mycket utmanande med höga temperaturer och trycknivåer vilket betyder att vanliga polymera reliningprodukter snabbt bryts ner.

Områden

Fjärrvärme

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

06
maj

Kan flexibla värmepumpar minska flaskhalsar i elnätet?

När andelen el från förnybara källor ökar leder det till att tillgången på el varierar alltmer. Den varierande tillgången kombinerat med nytillkomna flaskhalsar i näten ökar behovet av flexibilitet i energisystemet. Med hjälp av värmepumpar och kylmaskiner kopplade till termiska nät som fjärrvärme, fjärrkyla och framtidens lågtempererade nät kan flexibiliteten i elnätet öka.

29
apr

Fjärrvärmen skapar robusta system och bidrar till klimatmålen

Projektet Gemensam eller individuell värme – vilket är bäst, undersöker hur olika sätt att värma ny bebyggelse påverkar möjligheterna att nå nationella klimatmål och belyser det faktum att fjärrvärmen, trots sin lite underskuffade roll i debatten, fortsatt har en viktig roll att fylla för att skapa robusta energisystem och minska belastningen i nätet.

25
apr
Hedenverket

Så skapas en lönsam vätgasaffär

Vätgas är en energibärare som spås få en viktig roll i framtidens hållbara energisystem. Med el från förnybar energi kan grön vätgas tillverkas av vatten. Genom att koppla vätgasproduktionen till fjärrvärmeanläggningar kan man skapa synergieffekter som ökar lönsamheten. Det menar projektledarna för projektet HyCoGen som tittar på vilka systemvinster som kan göras.

Relaterade Event

Se alla event

Illustration av fjärrvärme

Webinar: Fjärrvärmens roll i framtidens energisystem

Hur kan fjärrvärmesystem bli mer effektiva och flexibla genom sektorkopplingar till olika tekniker så som vätgas, värmepumpar och kylmaskiner? Och vad är egentligen bäst för nya bostadsområden – anslutning till fjärrvärmenätet eller individuella värmelösningar?

Områden

Fjärrvärme