Publicerad: 2022-05-06

Kan flexibla värmepumpar minska flaskhalsar i elnätet?

När andelen el från förnybara källor ökar leder det till att tillgången på el varierar alltmer. Den varierande tillgången kombinerat med nytillkomna flaskhalsar i näten ökar behovet av flexibilitet i energisystemet. Med hjälp av värmepumpar och kylmaskiner kopplade till termiska nät som fjärrvärme, fjärrkyla och framtidens lågtempererade nät kan flexibiliteten i elnätet öka.

Projektet ”Flexibilitet genom värmepumpar i termiska nät” utreder möjligheter och potential till flexibilitet genom att undersöka hur energibolag aktivt kan styra driften av värmepumpar och kylmaskiner kopplade till termiska nät. Projektet fokuserar på dagens och morgondagens fjärrvärmenät där värmepumpen antingen är placerad centralt i nätet eller ute hos slutanvändaren.

– En av faktorerna som gör projektet intressant för oss i forskargruppen är kopplingen mellan värme- och kylsektorn med elsektorn. Värmepumpar kan vara placerade på olika ställen i fjärrvärmenätet, vilket ger olika förutsättningar där de antingen kan vara en centralt placerad produktionsanläggning eller sitta i fastigheter längre ut i nätet, säger Markus Lindahl, ansvarig projektledare på RISE som driver projektet.

Nya energikällor ökar behovet av flexibilitet

En fördel med att använda en kombination av värmepumpar och termiska nät för uppvärmning är den större flexibiliteten i värmeproduktion som det innebär. När en värmepump stängs av för att minska effektbehovet i elnätet kan värmeproduktionen från övriga produktionsanläggningar i fjärrvärmenätet ofta kompensera för den minskade värmeproduktionen.

– Det som vi är intresserade av, och något vi börjar se mer och mer, är större variationer i tillgången på el när det kommer in nya energikällor som vind och sol och hur det ökar behovet av flexibilitet. Är det smart att köra värmepumpen vissa timmar på dygnet och inte andra? Detta vill vi undersöka både ur ett ekonomiskt och ett energimässigt perspektiv, fortsätter Markus.

Optimering av fjärrvärme och värmepumpar

Med varierande elpriser och allt högre miljökrav i omställningen mot en ökad elektrifiering behöver också fjärrvärmeanvändningen ses över. Något som till exempel kan leda till ett ökat behov av flexibel användning av värmepumparna i fjärrvärmenätet. Att vara aktiv på de lokala flexibilitetsmarknader som börjar dyka upp i Sverige kan vara ett sätt att bidra med flexibilitet och också få ekonomisk ersättning för det. Projektet tittar på hur detta påverkar användningen av värmepumpar, och hur användningen ska optimeras för att vara så effektiv som möjligt.

– Just nu modellerar vi olika scenarios för hur man kan jobba flexibelt med värmepumpar. Om du till exempel har en byggnad där det finns försörjning med både fjärrvärme och värmepump – vad finns det då för möjlighet att samköra de två energislagen eller utnyttja husets termiska tröghet och stänga av värmen en timme eller två? Givetvis beror användningen på vilka energipriser du som fastighets- eller villaägare har, men det kan vara minst lika viktigt att kunna optimera vilken tid på dygnet du ska köra på och när du kan hålla igen, avslutar Markus.

Om projektet
Projektet är kopplat till ett så kallat forskningsannex inom IEA Heat Pumping Technologies (HPT) där forskningen bedrivs på internationell nivå. Kunskapsdelningen mellan länderna ger möjlighet till internationella spridning av de svenska resultaten samtidigt som det svenska projektet kan dra lärdom av liknande forskning på andra europeiska marknader. Resultaten från projektet kommer även att inkluderas i en gemensam slutrapport för annexet som återrapporteras till IEA och HPT-programmet. Projektet drivs av RISE. De andra deltagande aktörerna är Lunds universitet, Högskolan i Halmstad, Francks Kylindustri, Göteborg Energi, Stockholm Exergi, Thermia och Utilifeed.

Projektet startade vid årsskiftet 2020/21 och slutrapporteras vid midsommar 2023.

Relaterade projekt

Se alla projekt

Avslutad

Ranagård med ny 4GDH-teknik

Projektet utför en transdisciplinärt studie i samband med implementering av en ny fjärrvärmeteknik (4GDH) till ett bostadsområde, för att studera teknikacceptans av bygg- och installationsbranschen samt identifierar vilka hinder som uppstår vid införande av ny teknik.

Områden

Fjärrvärme

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

Relaterade Event

Se alla event

Termodagen 2023 – värme och kylas roll i energiomställningen

Den 19 oktober kommer Termodagen 2023. Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och samhället i stort. Kunskapen som kommer fram inom Termo ska bidra till att utforma framtidens energisystem. Under den här dagen vill vi öka engagemanget och möjligheten till samverkan.